Weather1 9.2

Weather1 9.2

KellySoftware – 6,6MB – Freeware – Windows
Desktop weather at it's best! This is a great weather program that can sit in your system tray and keep you posted of current weather conditions, forecasts, Warnings & Advisories, radar/satellite images and much more! Over 6,000 Worldwide locations of which to retrieve current conditions and forecasts. You can also display data from personal weather stations! Over 700 satellite/radar/weather images, including 1-day, 2-day, 10-Day, 3 Month and 12 Month Outlooks, USDA, Forecast images, Population/Census information and much more!

You have access to hundreds of Satellite and Radar images, including state level radar, weather cams, and much more. You can rotate your wallpaper with local or remote images, have it alert you of severe weather, and many more features. You can also customize the look of Weather1 by changing any of the available skins - or create your own skins! ...click the features link below for all the details.

Weather1 is the weather software you need - whether you're a backyard observer or a serious weather watcher! Desktop weather software at it's best!

Tổng quan

Weather1 là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi KellySoftware.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Weather1 là 9.2, phát hành vào ngày 21/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Weather1 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,6MB.

Weather1 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Weather1!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Weather1 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản